Radę Rodziców Zespołu Szkół we Wrzosowie tworzą:

Przewodniczący:        Pani Monika Zielińska

Cele i zadania Rady Rodziców.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
    podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
    szkoły, także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
3
. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
     -  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
        realizacji celów i zadań szkoły,
     -  gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także
        ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
     -  zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
     -  określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Organizacja działania Rady Rodziców.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie
     rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą
    się z 3 osób, tak aby można było wyłonić funkcję przewodniczącego, skarbnika i
    sekretarza.
3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego rady rodziców
    jako organ kierujący pracami Rady Rodziców.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.